ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk
+48 75 783 40 80
biuro@ecokominy.pl
Uwagi ogólne

Zbrojenie stropów 4.0 tj zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na ścinanie układane na budowie wyznaczno według PN-B-03264:2002, przy założeniu schematu belki wolnopodpartej.

Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych (do których zalicza się stropy 4.0) należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe jak podano. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm.

Obciążenie stropu

Stropy 4.0 mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie obciążone przypadające na 1 m² stropu.

Rodzaj stropuObciążenie charkterystyczne ponad ciężar własny konstrukcjiObciążenie charakterystyczne całkowiteObciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny konstrukcji
Teriva 4.04.00 kN / m²6.70 kN / m²4.90 kN / m²

Ścianki działowe uwzględnia się w obliczeniach stropu zgodnie z PN-82/B-02003. W przypadku ścianek działowych o ciężarze (łącznie z wyprawą) nie większym niż 2,5 kN/m² do obliczeń przyjmuje się obciążenia równomiernie rozłożone.

Natomiast gdy ciężar ścianki działowej przekracza 2,5 kN/m², a ścianka usytuowana jest:

  • – prostopadle do żeber, uwzględnia się ją poprzez obciążenie żeber siłami skupionymi w miejscu położenia ścianek
  • – równolegle do żeber, pod ścianką zwykle projektuje się żebra wzmocnione przyjmując, że na żebro bezpośrednio obciążone przypda 50% ciężaru ścianki, a na żebra sąsiednie po 25%

Wymiarowanie dodatkowych elementów stropu tzn. żeber, podciągów, wymianów, itp. przeprowadza się zgodnie z PN-B-03264:2002.

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, p. 9.2., każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-IIIN w postaci siatek zgrzewanych płaskich.

Podpory montażowe

Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory montażowe rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn:

  • – przy rozpiętości modularnej stropu l < 4,0 m – 1 podpora
  • – przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l < 6,0 m – 2 podpory
  • – przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l < 6,6 m – 3 podpory
Wieńce

Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów, zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy min 10 mm ze stali klasy A-III N. Strzemiona o średnicy fi 5,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm.

Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem.

Wieńce należy betonować równocześnie z betonowanie stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wieńcach opuszczonych.

Żebra rozdzielcze

W stropach o rozpietości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętorość stropu jest mniejsza niż 6,0 m stosuje się co najmniej jedno żebro rozdźielcze zaprojektowane w pobliżu środka rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu większej niż 6,0 m stosuje się co najmniej dwa żebra rozdzielcze, przy czym odległość między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70-100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu.
Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż ø8 mm, połączone strzemionami ø5,5 mm, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych żeber, na długości minimum 0,5 m.

Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi równoległymi do belek

Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub jeżeli zachodzi taka potrzeba przez wykonanie w stropie belki żelbetowej ze zbrojenie według obliczeń statycznych.

Betonowanie stropu

Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 40 mm w stropach 4.0 zalewa się betonem klasy nie niższej niż C 16/20, odpowiadającemu wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz pustaków, także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności.
Bezpośrednio przed betonowaniem za stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać wodą.