ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk
+48 75 783 40 80
biuro@ecokominy.pl
Lokalizacja wylotu komina

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę) – przy czym sąsiadujący dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 12° należy uważać za przeszkodę – dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się:

a/ ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3,00 m do 10,00 m od tej przeszkody przy dachach stromych /rys.9/

b/ co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,50 m do 3,00 m od przeszkody /rys. 9/

c/ co najmniej o 0,30 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,50 m od tej przeszkody /rys. 9/

Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Powyższe wymagania uważa się za spełnione jeżeli wyloty wykonane są wg następujących zasad :

– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,60 m powyżej poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych /rys. 10/

– przy dachach stromych o kącie nachylenie połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu :

a/ łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy /rys.11/

b/ niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1,00 m od tej powierzchni mierzonej w kierunku poziomym /rys. 12/

Przejście komina przez połać dachową

W celu zapewnienia sztywności poziomej komina na wysokości przejścia przez dach, a jednocześnie oddylatowania komina od konstrukcji budynku konieczne jest wykonanie mocowania do więźby dachowej /rys. 13/. Z kształtowników L 50x50x5 należy zespawać stalowy ruszt który obejmie komin i przymocować go do więźby. Pomiędzy kominem a rusztem należy zachować 5 mm dylatację z każdej strony. Ruszt umożliwi swobodną pracę więźby i ograniczy odchylenie komina od pionu.

Przejście komina przez strop betonowy lub drewniany

Przy przejściu komina przez strop betonowy otwór powinien być większy ze wszystkich stron od wymiaru zewnętrznego pustaka o 2 cm /rys. 14/. Wolną przestrzeń należy wypełnić płytami twardej wełny mineralnej, nigdy styropianem. W przypadku stropu drewnianego najbliższa belka może się znajdować w odległości nie mniejszej niż 5,0 cm od pustaka /rys. 15/. Przestrzeń pomiędzy belką a wełną wypełnić betonem.

Zbrojenie komina

Komin Eco-SAM jest konstrukcja samonośną stykającą się lub będącą fragmentem (w przekroju poziomym) ściany murowej lub betonowej. Nie jest konstrukcją wolnostojącą dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość komina ponad dach. Może on wystawać bez zbrojenia do wysokości s1=1,20 m. W przypadku komina wystającego powyżej zalecanej wielkości, jego stateczność można uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowego zbrojenia /rys. 16/. Należy wykonać stalową konstrukcję zespawaną z czterech kątowników 50x50x5 Kątowniki umieszczone w narożnikach powinny być połączone ze sobą przewiązkami wykonanymi z płaskownika 80×6 w rozstawie co 1,0 metr. Komin wraz z konstrukcją należy podeprzeć w dwóch punktach: w więźbie dachowej oraz w stropie budynku. Każde zastosowanie dodatkowego zbrojenia powinno być poprzedzone wykonaniem obliczeń statycznych. Obliczenia powinny uwzględniać: wysokość komina h, odległości pomiędzy punktami s1- s2- s3, geometrię i masę pustaków, rodzaj wykończenia (tynk lub cegła), obciążenie wiatrem i osuwającym się śniegiem.

Wymagania przeciwpożarowe

Odległość pomiędzy zewnętrzną powierzchnią komina a elementem wykonanym z materiału palnego nie powinna być mniejsza niż 50 mm. Rura czopucha oraz drzwiczki rewizyjne powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku o co najmniej 0,60 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną – co najmniej 0,30 m. Podłoga łatwozapalna przed drzwiczkami powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,30 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,30 m.